کورتیکو استروئید چیست؟

برخی از انواع استروئیدها چیست؟ برخی از داروهای کورتیکواستروئیدی شامل کورتیزون، پردنیزون و متیل پردنیزولون هستند. پردنیزون رایج ترین نوع استروئید مورد استفاده برای درمان برخی بیماری های روماتولوژیک (مانند آرتریت هماتوئید یا لوپوس ) است. به چه صورت تجویز می شوند؟ داروهای استروئیدی به اشکال مختلفی در دسترس هستند که از نظر آسانی حل شدن یا مدت ماندن در […]