درمان سندروم پای بی‌قرار

چه عواملی سبب به وجود آمدن بیماری سندروم پای بی‌ قرار می شود؟ عواملی که سبب به وجود آمدن بیماری سندروم پای نا آرام می شوند؛ متنوع هستند. این عوامل می توانند به سبک زندگی فرد، سبک تغذیه ای فرد یا بیماری های زمینه ای مربوط باشند. مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری سندروم پای ناآرام […]