قوس کف پا

درمان غیر جراحی قوس زیاد کف پا

درمان غیر جراحی قوس زیاد کف پا

درمان غیر جراحی قوس زیاد کف پا قوس زیاد کف پا که به آن Pes Cavus نیز می گویند؛ نوعی اختلال است که در آن کف پا بیش از حد معمول از زمین ارتفاع دارد و قسمت پاشنه پا ممکن است حالتی پرانتزی پیدا کند. این حالت دقیقاً برعکس صافی کف پا است؛ همانطور که […]