مرکز توانبخشی

توانبخشی

اگر فردی به طور جدی آسیب دیده، تحت عمل جراحی قرار گرفته یا سکته مغزی ، پزشک ممکن است برای کمک به بهبودی، توانبخشی را توصیه کند. توانبخشی در یک محیط پزشکی کنترل شده ، برای کمک به بهبودی بدن شما در حین بازیابی قدرت، یادگیری مجدد مهارت هایی که از دست داده اید یا یافتن راه […]