ورزش صافی کف پا

صافی کف پا یا فلت فوت FlatFoot

ورزش صافی کف پا

صافی کف پا یا فلت فوت (Flatfoot) یکی از شرایطی است که در آن قوس طبیعی کف پا کمتر از حالت معمول است یا به طور کامل وجود ندارد. این حالت می‌تواند از بدو تولد وجود داشته باشد یا در طول زمان به دلیل عوامل مختلف ایجاد شود. صافی کف پا می‌تواند تأثیرات مختلفی بر […]