ورزش عصب دست

ورزش بعد از عمل عصب دست

محدودیت های جراحی برای جلوگیری از نا امیدی پس از جراحی، از دکتر بخواهید که محدودیت های حرکتی شما را قبل از جراحی روشن کند. محدودیت‌های شما بسته به جراحی دستی که انجام شده است و نیاز برای محافظت از ساختارهای ترمیم شده متفاوت خواهد بود.برای حداقل ۲ هفته و حداکثر ۶ هفته پس از عمل […]