کنف درد

ناهمواری شانه ها

چندین نوع آسیب می تواند باعث ایجاد شانه های ناهموار در فرد شود. افراد همچنین می توانند به دلیل عادات خاص، عوامل سبک زندگی، یا شرایط عضلانی، استخوانی یا عصبی، شانه های ناهموار ایجاد کنند. علت ناهمواری شانه ها می تواند شامل موارد زیر باشد: وضعیت بدن ساختارهای عضلانی و اسکلتی به دلیل عادات وضعیتی خاص […]