جراحی استئوتومی بونیون

استئوتومی بونیون

چه چیزی می تواند منجر به جراحی پا شود؟ پا از یک شبکه به هم پیوسته و پیچیده از … استخوان ها تاندون ها رباط ها … که همگی در تحمل وزن بدن شما نقش دارند. به همین دلیل، آسیب به هر قسمت از پا می تواند به راحتی از کار بیفتد. اگر آسیب یا […]